Artikel 1.         Definities

1.1. Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

1.2. Inextenzo: Inextenzo B.V. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 06075715.

1.3. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die in de uitoefening van een beroep of bedrijf een overeenkomst sluit met Inextenzo.

1.4. Overeenkomst: De Algemene voorwaarden, alsmede de offerte van Inextenzo.

1.5. Partij(en): Partij(en) bij de te sluiten Overeenkomst.

 

Artikel 2.         Toepasselijkheid / uitvoering

2.1. Op alle overeenkomsten en leveringen van Inextenzo zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.2. Indien Opdrachtgever in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Inextenzo alleen bindend indien en voor zover deze door Inextenzo uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.3. Inextenzo is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar Overeenkomsten.

 

Artikel 3.         Communicatie

3.1. De door Inextenzo ontvangen of opgeslagen versie van de desbetreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door Opdrachtgever.

 

Artikel 4.         Inspanning Inextenzo

4.1. Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert Inextenzo dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen is uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.


Artikel 5.         Offertes

5.1. Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

5.2. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of Overeenkomst door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren, heeft Inextenzo het recht de prijzen hierover aan te passen.

5.3. Offertes van Inextenzo zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 14 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.

 

Artikel 6.         Overeenkomst / levertijd

6.1. De Overeenkomst loopt vanaf het moment waarop de ondertekende offerte door Inextenzo is ontvangen.

6.2. De door Inextenzo opgegeven termijn van levering heeft, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een fatale termijn betreft, steeds een indicatieve strekking.

Inextenzo is, ook bij een overeengekomen fatale termijn, eerst in verzuim nadat Opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld.

 

Artikel 7.         Wijziging opdracht

7.1. Alle wijzigingen in de opdracht, hetzij in opdracht van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden overeenkomstig gefactureerd aan Opdrachtgever.

7.2. Indien Inextenzo, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtsbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen, of werkzaamheden dient te verrichten onder omstandigheden bezwaarlijker dan hem bij het aangaan van de Overeenkomst bekend was, is Inextenzo gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Indien Opdrachtgever zich niet met de betrokken meerkosten kan verenigen heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren.

7.3. Indien Opdrachtgever een tariefswijziging niet wenst te accepteren, heeft Opdrachtgever het recht om binnen zeven dagen na kennisgeving van de tariefswijziging schriftelijk op te zeggen.

 

Artikel 8.         Rechten van intellectuele eigendom

8.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de Overeenkomst ter beschikking gestelde analyses, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Inextenzo of diens licentiegevers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de niet-exclusieve gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de voorgenoemde materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.

8.2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de in het eerste lid genoemde werken te verwijderen of te wijzigen.

8.3. Dit artikel is ook van toepassing indien de opdracht voortijdig wordt beëindigd door één der partijen.

 

Artikel 9.         Betalingsvoorwaarden

9.1. Opdrachtgever dient de door Inextenzo uitgeschreven rekening via overmaking te voldoen.

9.2. Betalingen dienen ten hoogste 14 dagen na het uitschrijven van de rekening, te geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is Opdrachtgever die niet tijdig betaalt, zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim.

9.3. Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

9.4. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

9.5. In bovenstaande gevallen heeft Inextenzo voorts het recht de Overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, onverminderd het recht van Inextenzo vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan.

 

Artikel 10.       Aansprakelijkheid

10.1. De totale aansprakelijkheid van Inextenzo wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan 1000 Euro.

10.2. Aansprakelijkheid van Inextenzo voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

10.3. Buiten de in artikel 10.1 genoemde gevallen rust op Inextenzo geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in artikel 10.1 genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Inextenzo.

10.4. De aansprakelijkheid van Inextenzo wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Inextenzo onverwijld en deugdelijk schriftelijk binnen 14 dagen in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Inextenzo ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Inextenzo in staat is adequaat te reageren.

10.5. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade binnen 14 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Inextenzo meldt.

10.6. Opdrachtgever vrijwaart Inextenzo voor alle aanspraken van derden.

 

Artikel 11.       Overmacht

11.1. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Inextenzo door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van Inextenzo kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

 

Artikel 12.       Duur en beëindiging

12.1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van het project, tenzij anders wordt overeengekomen.

12.2. Indien Opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de Overeenkomst of op grond van deze voorwaarden niet nakomt, heeft Inextenzo het recht alle met betrokken Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht van Inextenzo op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

 

Artikel 13.       Geheimhouding

13.1. Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de wederpartij ontvangen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde

derden ter uitvoering van de Overeenkomst tussen partijen.

13.2. Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der partijen als zodanig is aangeduid.

 

Artikel 14.       Wijzigingen AV 

14.1. Inextenzo behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

14.2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van Inextenzo of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

14.3. Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de Overeenkomst ontbinden.

 

Artikel 15.       Slotbepalingen

15.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

15.2. Verandering in management of rechtsvorm hebben geen invloed op de Overeenkomst.

15.3. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Almelo.

15.4. Partiële nietigheid:

Indien een bepaling uit de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst/Algemene Voorwaarden aan.

15.5. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst/Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.

 

Contact gegevens

Mocht u na het lezen van onze Algemene Voorwaarden, vragen klachten of opmerkingen hebben over deze Algemene Voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact op.

 

Inextenzo

Haerstraat 125

7573 PA Oldenzaal

Postbus 465

7570 AL Oldenzaal

 

Tel: (31) (0)541 53 19 00

Fax: (31) (0)541 53 18 68

 

E-mail: info@inextenzo.com